INFO: +420 571 442 315 | ou@obeckaterinice.cz
Dnes je 21. března 2023 a svátek má Radek 6°C | Zítra Leona 14°C
CS EN DE
ZŠ a MŠ

Historie

-

ZŠ a MŠ

Nadpis článku

Stručná historie školství v Kateřinicích

Počátky školství v Kateřinicích jsou spojeny s evangelickou církví. Kateřinické děti nejprve docházely do církevní školy v Pržně, později do Ratiboře. Teprve roku 1861 se začala stavět evangelická škola i v naší obci (zpočátku jako pobočka školy ratibořské). V roce 1883 byla zřízena dvoutřídní veřejná škola (kvůli nedostatku místa však stále fungovala pouze jako jednotřídní). Stavba nové školy byla po dlouhých peripetiích započata v září 1909 a necelý rok později, 29. sprna 1910, byla kolaudována a 17. září 1910 byla slavnostně otevřena.

Provoz mateřské školy byl zahájen 14. prosince 1967 ve třech místnostech, které jsou součástí kulturního domu. Prostory byly potom rozšířeny v roce 1984.

Od 1. ledna 2002 byla škola sloučena s mateřskou školou a školní jídelnou do jednoho právního subjektu Základní škola a mateřská škola Kateřinice, okres Vsetín. Roku 200 se podařilo vybudovat u školy dosud chybějící tělocvičnu, která slouží nejen dětem, ale i ostatním občanům.

Nadučitelé, řídící učitelé a ředitelé školy od  počátku do současnosti

1909 – 1918 Ondřej Hromádka
1918 – 1919 Viktor Žádník
1919 – 1924 Josef Hrubeš
1924 – 1929 Augustin Ryša
1929 – 1930 Jan Doležal
1930 – 1935 Jan Opočenský
1935 – 1936 Václav Praxl
1936 – 1944 Josef Konečný
1944 – 1949 Helena Jakubková
1949 – 1950 Antonín Trampota
1950 – 1954 Jaroslav Malík
1955 – 1962 Miloslav Kynčl
1962 – 1976 Zdeněk Skýpala
1976 – 1992 Helena Skýpalová
1992 – 1994 Zdeněk Skýpala
1994 – 2008 Marcela Králíková
2008 – dosud Šárka Muchová

Historie MŠ

Mateřská škola byla slavnostně otevřena 14. prosince 1967 přestříhnutím pásky předsedou Místního národního výboru v Kateřinicích Jaroslavem Valůškem.

Provoz byl zahájen 15. prosince 1967. Do mateřské školy nastoupilo šestnáct dětí. Počet dětí se od roku 1968 zvýšil na 30.  Ředitelkou školy byla Ivana Zubíčková a učitelka Dana Vrajová, ta zde působila dva a půl roku. V září 1970 nastoupila na místo učitelky  Anna Buchtová po dobu sedmi let, která funkci ředitelky školy zastávala v době mateřské dovolené původní ředitelky I. Zubíčkové. V roce  1976 - 1977 nastoupila na místo učitelky Květoslava Pilařová. Od září 1977 zde učila pouze jeden měsíc paní Věra Žambochová. V říjnu nastoupila na její místo Jaromíra Machalová a od 1. 1. 1998 začala vykonávat funkci ředitelky. Ředitelka I. Zubíčková  odešla do penze, pracovala zde třicet jedna let.

Od roku 2002 se mateřská škola spojila se základní školou a vytvořily právní subjekt. Ředitelkou se stala Mgr. Marcela Králíková, která byla ve funkci 6 let. O organizaci, výchovu a chod mateřské školy se stará vedoucí učitelka paní J. Machalová.  Postupně jsme se snažili o modernizaci zařízení a dle finančních možností vybavovali třídy novými hračkami, pomůckami, zřizovaly se hrací koutky, které vytvářejí atmosféru rodinného prostředí, pohody, bezpečí a jistoty. V srpnu 2011 šla do penze, pracovala zde 35 let.  Na místo učitelky nastoupila Kristýna Fusková, která je dodnes vedoucí učitelkou. Po dobu její mateřské dovolené ji zastupovala dva a půl roku učitelka Hana Fusková a Kateřina Zbranková, která zde pracuje také.

Mateřská škola je součástí Kulturního domu a v době zahájení provozu byla vybavena šatnou, sociálním zařízením, třídou, ložnicí, jídelnou, kuchyní, skladem potravin a kanceláří, která zároveň sloužila jako šatna pro zaměstnance.

K mateřské škole patří školní zahrada, která byla vybudována za potokem a prvním vybavením bylo pískoviště a houpačka. Postupně se obnovovala, aby zde děti měly více vyžití. V roce 2008 se podařilo panu starostovi Antonínu Mikšíkovi vyřídit dotaci na rekonstrukci zahrady.  Zahrada se proměnila v krásné dětské hřiště.  Rok 2015 byl pro naši zahradu významný. Stala se zahradou snů pro naše děti. Velký dík patří zřizovateli - Obci Kateřinice.

V rámci finančních možností bylo zařízení školky udržováno a opravováno. Ale prostory nebyly ideální, a proto bylo rozhodnuto, že bude přistavena nová třída. Trvalo však několik let, než byla v roce 1983 zahájena výstavby nových prostor školky, které byly slavnostně otevřeny 6. listopadu 1984. Protože počet dětí v obci se snížil, zůstala mateřská škola i nadále jednotřídní. Nové prostory daly možnost provést změny v organizaci ve třídě. Získali jsme novou třídu a hernu, šatnu, sociální zařízení, kancelář, šatnu pro zaměstnance. Ve staré části školky zůstala stálá ložnice a místnost využívaná jako tělocvična.

V roce 2008 nastoupila na místo ředitelky Mgr. Šárka Muchová, která je ve vedení dodnes.

V roce 2012 začala díky zřizovateli rekonstrukce staré části mateřské školy a budování nového oddělení vše za provozu. Pro všechny to bylo náročné, ale výsledek stál za to. Poslední týden v srpnu 2012 pan starosta Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D. nové oddělení slavnostně otevřel. Oddělení je přizpůsobeno pro hendikepované děti, proto jsme mohli přijmout zdravotně postižené dítě.

Od září 2012  jsme dvoutřídní MŠ s celodenním provozem. Přijata byla paní učitelka B. Šviráková.  Při této příležitosti se kompletně zrekonstruovala i nová kuchyň. V roce 2013 se v naší školičce vyměňují okna, probíhá zateplování budovy, takže od prázdnin bude školka v  krásném novém kabátě.

Ve spolupráci s církevním sborem v Kateřinicích jsme navázali ve školním roku 1969/70 spolupráci s učitelkami z Holandska, Švýcarska a Německa.Dlouholetá spolupráce byla navázána ve školním roce 1972/73 a trvala až do roku 1990 se slovenskou mateřskou školou v Jakubanech. V roce 1995 na setkání v Praze byla navázána spolupráce s učitelkami církevních mateřských škol z německého Ambergu a později i ze Sulzbach, Rosenbergu. Od toho roku se konaly pravidelné roční pracovní setkání střídavě v Německu a Česku, kde si učitelky předávaly bohaté zkušenosti z výchovné práce. Mottem těchto setkání bylo „Přátelství bez hranic, později „Učitelé staví mosty“. Tato spolupráce trvala deset let.

Žijeme v pěkném prostředí  valašské krajiny, která MŠ obklopuje ze všech stran. Také z tohoto důvodu jsme zvolili zaměření naší školičky - ekologická výchova a zdravý životní styl. Dále se výchovná práce zaměřuje na celkový rozvoj dítěte předškolního věku. Prvořadým úkolem je pro nás adaptace každého dítěte, jeho psychická vyrovnanost a celkové uspokojení jeho potřeb. Hodně se zaměřujeme také na estetickou výchovu, která se prolíná všemi činnostmi. Naši školku navštěvuje 44 dětí. Pracují zde čtyři učitelky a jedna asistentka pro hendikepované dítě. Od září 2015 zde pracují nové paní učitelky Mgr. Olga Genzerová a Dana Graclíková.  Všechny se  vzájemně doplňují, aby práce byla kvalitní a vedení dětí jednotné.

Mateřská škola pracuje podle ŠVP „Jedna, dva, tři, čtyři, pět s Kateřinkou poznám svět". ŠVP je rozdělen do 10 témat, každé téma do čtyř podtémat, která se aktuálně obměňují a doplňují, aby vyhovovaly dětem a pedagogům.

Sledujte nás i na sociálních sítích