INFO: +420 571 442 315 | ou@obeckaterinice.cz
Dnes je 14. dubna 2024 a svátek má Vincenc 13°C | Zítra Anastázie 12°C
CS EN DE
ZŠ a MŠ

ŠKOLNÍ JÍDELNA

-

ZŠ a MŠ

Nadpis článku

Online jídelníček - iCanteen 

Přes výše uvedený odkaz můžete vstoupit do svého online účtu a odhlašovat, či rušit obědy.

Základní informace

telefon: 604 888 693

email: jidelna@katerinice.eu

Nárok na oběd za dotovanou cenu mají žáci po dobu pobytu ve škole nebo první den neplánované nepřítomnosti, např. nemoc (vyhláška č. 107/2005 Sb., § 4, odst. 9). Ostatní obědy jinak musí odhlásit nebo musí doplatit plnou cenu oběda ve výši, jaká je na základě propočtené kalkulace stanovena, a to v kanceláři školy v hotovosti následující měsíc po vyúčtování. Po dobu školních prázdnin se ve ŠJ nevaří, pouze první dva týdny červenci pro MŠ.

Zaměstnancům se poskytuje snížená úhrada jen na jedno hlavní jídlo během stanovené směny, pokud jejich přítomnost v práci během této směny trvá alespoň 3 hodiny (vyhláška č. 84/2005 Sb., § 3, odst. 4).

V případě odběru jídla do jídlonosiče (pouze první den neplánované absence) si zástupce strávníka vyzvedne oběd v jídelně v době 9.30 – 10.00. Pokud si rodič vyzvedne dítě s celodenním stravováním po obědě, bude mu odpolední svačinka vydána až v době  odpoledního výdeje a to v době od 14.20 – 14.45. Důchodci si mohou odnášet oběd v jídlonosiči výměnným způsobem. Jídlo vydané do jídlonosiče je určeno k přímé spotřebě bez uskladnění.

Odhlašování obědů se provádí nejpozději den předem do 13.00, a to telefonicky nebo osobně vedoucí stravování, případně kuchařkám (nestačí omluva žáka ve škole). Další možností odhlášení je on-line přes webové stránky školy, přihlašovací údaje si můžete vyzvednout u vedoucí ŠJ.

Žáci jsou zařazováni do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle níže uvedené tabulky (viz také vyhláška č. 107/2005 Sb., § 5). Podle zákona č. 561/2004 Sb., § 24 školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8. následujícího kalendářního roku.

STRÁVNÍCI PODLE KATEGORIÍ PŘESNÍDÁVKA OBĚD SVAČINA CELKEM
CELODENNÍ POLODENNÍ
3 - 6 let 11,-- 26,-- 11,-- 48,-- 37,--
7 - 10 let 13,-- 27,-- 13,-- 53,-- 40,--
7 - 10 let - 32,-- - 32,-- -
11 - 14 let - 33,-- - 33,-- -
ZAMĚSTNANCI* - - 30,-- - 30,-- -
CIZÍ STRÁVNICI osobní odběr - 110,-- - - -
rozvoz - 115,-- - - -
            * u zaměstnanců činí doplatek z FKSP Kč 20,--

Úhrada stravného

Platby jsou prováděny zálohově, tzn. k 15. dni v měsíci se vybírá stravné na měsíc následující. V případě odhlášení obědů (např. z důvodu nemoci) bude záloha na další měsíc o částku za odhlášené obědy nižší. Strávníci mohou hradit stravné prostřednictvím poštovní poukázky, bezhotovostním převodem, v hotovosti u vedoucí ŠJ nebo prostřednictvím inkasa na účet školy. V případě, že stravné nebude uhrazeno, strávník nedostane oběd. Celkové zúčtování probíhá v měsíci červnu, strávníkům, kteří se budou stravovat i nadále, jsou přeplatky stravného převedeny do dalšího školního roku, případně na žádost vráceny.

číslo účtu (složenky, bankovní převod): 1771665339/0800

číslo účtu (INKASO): 0101342421/0800

 

Řád jídelny ZŠ

Organizace provozu stravování:

 • vstup do školní jídelny pro žáky ZŠ a pedagogické pracovníky je vymezen dobou začátku a konce výdeje pokrmů, tj. 11.35 – 12.15;
 • děti ze ZŠ docházejí do školní jídelny v doprovodu pedagogů;
 • tašky a svršky si odkládají v šatně, kde se přezouvají do přezůvek;
 • potraviny se ze školní jídelny nevynášejí;
 • mimo školní jídelnu si strávník 1. den nemoci odnáší oběd v jídlonosiči, podobně bývalí zaměstnanci (důchodci), kteří mají nárok na oběd, přičemž těmto musí být výdej zajištěn v době, než přijdou do jídelny běžní strávníci, tj. 9.30 – 10.00;
 • zaměstnanci obce a veřejnost se stravují v přísálí Kulturního domu v době od 11.15 – 11.30
 • dohled ve školní jídelně při stravování dětí mají pedagogové dle vyvěšeného rozpisu;
 • přihlašování obědů se provádí na začátku školního roku nebo v průběhu školního roku u vedoucí ŠJ;
 • odhlašování obědů se hlásí kuchařce nebo vedoucí ŠJ telefonicky, nebo osobně nejpozději den předem do 13.00;
 • stravné se vybírá zálohově k 15. dni v měsíci na měsíc následující prostřednictvím poštovní poukázky, převodem na účet, hotově u vedoucí ŠJ nebo inkasem
 • žáci si oběd odebírají na tácech u výdejního okénka. Každý žák obdrží na začátku školního roku čip, kterým se bude prokazovat při každém odběru oběda. Strávník má možnost přídavku stravy a možnost odebírání nápojů, po konzumaci oběda uloží strávník tácek s nádobím a příbory k okénku na vozík odkud ho průběžně odebírá kuchařka
 • strávníci jsou povinni se řídit pokyny dohlížejícího pedagoga;
 • strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování;
 • problémy nebo připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí ŠJ, kuchařce nebo dozorujícímu pedagogovi;
 • mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlité nápoje apod.) provádí kuchařka;
 • za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá kuchařka;
 • úraz nebo nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci dohlížejícímu pedagogovi;
 • připomínky rodičů ke stravování se podávají vedoucí ŠJ;
 • jídelní lístek je vždy vyvěšen v jídelně a na webových stránkách školy.

Vnitřní řád jídelny ZŠ – ke stažení

 

Řád jídelny MŠ

Organizace provozu stravování:

 • výdej dopolední svačinky probíhá v 8.20, odpolední svačinka se vydává v 14.20;
 • při vyzvednutí dítěte po obědě si může zákonný zástupce odpolední svačinku vyzvednout z hygienických důvodů až v době vydávání odpoledních svačin a to od 14.20 - 14.45
 • výdej obědu probíhá v době 11.20 – 11.45;
 • potraviny se z jídelny MŠ nevynášejí;
 • mimo jídelnu MŠ si strávník 1. den nemoci odnáší oběd v jídlonosiči, podobně bývalí zaměstnanci (důchodci), kteří mají nárok na oběd, přičemž těmto musí být výdej zajištěn mimo jídelnu, kde se stravují ostatní strávníci;
 • dohled ve školní jídelně MŠ při stravování dětí mají učitelky MŠ;
 • přihlašování obědů se provádí na začátku školního roku nebo v průběhu školního roku u vedoucí ŠJ;
 • odhlašování obědů se hlásí kuchařce nebo vedoucí ŠJ telefonicky (604 888 693) nebo osobně nejpozději den předem do 13.00;
 • stravné se vybírá zálohově 15. den v měsíci na měsíc následující prostřednictvím poštovní poukázky, převodem na účet školy, v hotovosti u vedoucí ŠJ nebo inkasem;
 • nalévání polévky a dalšího jídla provádí kuchařka, strávník má možnost přídavku stravy, pitný režim je zajištěn po celý den pobytu dítěte v MŠ, po konzumaci oběda uloží strávník příbory do nádob a použité nádobí na stůl k tomu určený odkud je průběžně odnáší kuchařka do kuchyňky MŠ
 • strávníci jsou povinni se řídit pokyny dohlížejících učitelek MŠ;
 • strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování;
 • problémy nebo připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí ŠJ, kuchařce nebo dozorujícímu pedagogovi;
 • mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlité nápoje apod.) a za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá uklízečka;
 • úraz nebo nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci dohlížejícím učitelkám MŠ;
 • připomínky rodičů ke stravování se podávají vedoucí ŠJ;
 • jídelní lístek je vždy vyvěšen na nástěnce MŠ a na webových stránkách školy.

Vnitřní řád jídelny MŠ – ke stažení

 

Sledujte nás i na sociálních sítích