INFO: +420 571 442 315 | ou@obeckaterinice.cz
Dnes je 16. července 2024 a svátek má Luboš 19°C | Zítra Martina 25°C
CS EN DE

Historie obce

Ves Kateřinice vznikla v období velké kolonizace. Připomíná poprvé v zápise zemských desk z roku 1504, podle něhož Jan Kuna z Kunštátu zajistil věno své ženě Dorotě ze Zástřizl na vsích vsetínského panství. Podle popisu vsetínského panství z roku 1666 bylo ve vsi spolu s fojtstvím 6 sedláků, 11 chalupníků a 3 domkaři. Ves čítala celkem 195 obyvatel.

Kateřinice bývaly vesnicí střední velikosti, jejíž obyvatelstvo se živilo zemědělstvím. V 19. i v první polovině 20. století obec patřila k nejchudším na Valašsku. Její obyvatelé se živili nádenickou prací a odcházeli na sezónní zemědělské práce do Rakous a na Hanou. Roku 1900 výměra hospodářské půdy činila 1312 ha, z toho lesy 472 ha. V obci byla rozšířena domácí výroba metel, košů, dřevěného nářadí a vyplétala se zde sedadla pro továrny na nábytek z ohýbaného dřeva. Po roce 1945 se zde rozšířila domácká výroba špejlí. Později tuto výrobu řídilo a výrobky vykupovalo družstvo Lipta z Liptálu.

Kateřinice byly před rokem 1849 součástí panství Vsetín, které náleželo k Hradišťskému kraji. V letech 1849 – 1909 byla obec součástí politického okresu Valašské Meziříčí a spadala do obvodu Okresního soudu ve Vsetíně, přičemž byla přechodně v letech 1855 – 1868 součástí tzv. smíšeného okresu Vsetín. Od roku 1909 náleží k nově zřízenému politickému okresu Vsetín. Po zániku okresu Vsetín (r. 2002) spadá obec pod správu Zlínského kraje.

Před vydáním tolerančního patentu roku 1781 Kateřinice patřily k obvodu katolické školy v Pržně. Po roce 1781 děti z evangelických rodin začaly docházet do evangelické luterské školy v Ratiboři. Roku 1876 byla v Kateřinicích zřízena obecná škola, pro kterou byla postavena roku 1910 nová budova. Dnes je v obci neúplná základní škola, děti z vyšších ročníků dojíždějí do základní školy v Hošťálkové.

Obyvatelé z Kateřinic náleželi v polovině 17. století do farnosti Pržno. V letech 1777 – 1781, v době hnutí evangelíků za náboženskou svobodu, se obec prohlásila za evangelickou. Dlouholeté přání vybudovat v Kateřinicích evangelický kostel se podařilo uskutečnit roku 1952. Zasloužil se o to, kromě mnoha dalších obětavých věřících, hlavně farář Miroslav Janeba z Ratiboře. Roku 1957 evangelíci z Kateřinic, Lazů a Podolí vytvořili v Kateřinicích nový samostatný sbor. Jako první působil v Kateřinicích seniorátní vikář Jar. Hána a po něm v letech 1957 – 2001 farář Bohuslav Novák. Nyní je zde farářem Pavel Šebesta. Od roku 1974 má v Kateřinicích svou modlitebnu sbor církve Adventistů sedmého dne pro Kateřinice, Hošťálkovou a Jablůnku, který vznikl původně v Jablůnce roku 1924.

Nejstarším ze spolků v Kateřiních byl Sbor dobrovolných hasičů (zal. 1936). JZD bylo v Kateřinicích založeno roku 1957, roku 1974 bylo připojeno k JZD Mír se sídlem v Ratiboři. Po roce 1990 se toto družstvo transformovalo v družstvo vlastníků a farma v Kateřinicích slouží i nadále zemědělské výrobě. Převážná část obyvatel Kateřinic v období před rokem 1990 byla zaměstnána v průmyslu, zvláště ve vsetínských továrnách a ve službách. Od počátku šedesátých let se v obci rozvinula výstavba rodinných domků. Byl vybudován kulturní dům (1967), zřízena mateřská škola (1967), postaveny prodejny družstva Jednota a roku 1973 bylo uvedeno do provozu výrobní středisko družstva Lipta. Dále byla provedena plynofikace (1996 – 1997), roku 1994 byl rozšířen vodovod zčásti vybudovaný již roku 1984, byl vybudován kabelový rozvod telefonu a kabelové televize (1998), rekonstruována škola a roku 2005 byla dobudována kanalizační síť, která je napojena na obecní čistírnu odpadních vod.

V katastru Kateřinic se nachází přírodní rezervace zřízená roku 1950 na vrchu Dubcová, kterou tvoří smíšený porost bříz, borovic a vlhké louky s výskytem vstavačů aj. rostlin. U budovy školy je umístěn pomník padlých a umučených z 1. a 2. světové války, na budově školy pamětní deska učitelů, kteří zahynuli za německé okupace a na Ojičné pomník partyzána Francoise Wasteelse (\"Franty Belgičana\"), který zde padl 8. března 1945.

Pokud budete mít zájem o podrobnější studium historie obce, obecní úřad Vám nabízí publikaci Kateřinice – Dějiny a současnost obce na Valašsku, jejímž autorem je PhDr. Ladislav Baletka a také místní občané.

historické fotografice z Kateřinic

Sledujte nás i na sociálních sítích