INFO: +420 571 442 315 | ou@obeckaterinice.cz
Dnes je 18. května 2024 a svátek má Nataša 18°C | Zítra Ivo 20°C
CS EN DE
Knihovna

Knihovní řád

-

Knihovna

Nadpis článku

Knihovní řád Obecní veřejné knihovny v Kateřinicích

V souladu se zřizovací listinou Obecní veřejné knihovny v Kateřinicích, schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 8/96 ze dne 22.2.1996 a podle §4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

Článek 1 – Poslání a činnost knihovny

Obecní veřejná knihovna v Kateřinicích (dále jen "knihovna") je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen "služby") vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Článek 2 – Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje čtenářům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
  • výpůjční služby,
  • meziknihovní služby,
  • informační služby, mezi nimi zvláště:
   – informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
   – informace z oblasti veřejné správy,
   – ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
   – přístup k vnějším informačním zdrojům (internetovým databázím)
 2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně. Za registraci čtenářů účtuje knihovna poplatek.
 3. Knihovna poskytuje tyto placené služby: registrace uživatelů, reprografické služby, poštovné v souvislosti se zámluvními nebo meziknihovními službami, atp. – viz § 4, odst. 2-4 knihovního zákona s tím, že úhrada nesmí přesáhnout skutečně vynaložené náklady.
 4. Veškeré finanční částky (tj. manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto Knihovního řádu.

Článek 3 – Registrace, základní práva a povinnosti čtenářů knihovny

 1. Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů; děti do 15 let se stanou čtenářem na základě písemného souhlasu rodiče.
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydlištdě a datum narození. Změnu těchto údajů je povinen čtenář knihovně neprodleně oznámit.
 3. Osobní údaje bude knihovna zpracovávat dle zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů. Registrací dává čtenář souhlas s poskytnutím a uchováním osobních údajů.
 4. Čtenáři jsou povinni řídit se Knihovní řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 5. Jestliže čtenář nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti ji nahradit dle platných předpisů.
 6. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat knihovníkovi nebo obecnímu úřadu.

Článek 4  - Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Knihovna umožňuje přístup k výpočetní technice návštěvníkům za těchto podmínek:
  a) K výpočetní technice mají povolen přístup jen registrovaní čtenáři knihovny.
  b) Registrovaní čtenáři knihovny mají 1 hodinu/1 den k využití instalované výpočetní techniky zdarma; není-li další zájemce o využití instalované výpočetní techniky, může být tato doba prodloužena.
  c) Návštěvníkům knihovny je k dispozici přístup k internetu pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi. Návštěvník obdrží na vyžádání od knihovníka přístupová hesla pro připojení.
 2. Čtenář je povinen používat pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 3. Čtenáři je zakázáno restartovat počítač, měnit nastavení, kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně. Čtenář nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače, periferií nebo sítě. Čtenář se nesmí pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat.
 4. Na vyhrazených počítačích je možné uložení dat na přenosné paměťové zařízení.
 5. Čtenářům není povolen přístup k internetovým aplikacím propagujícím násilí, rasovou či etnickou nesnášenlivost a pornografii.
 6. Čtenář je plně odpovědný za škody, které by knihovně vznikly jeho neodbornou manipulací s výpočetní technikou a programovým vybavením včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 7. Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě čtenáře a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 8. Čtenář je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

Článek 5 - Podmínky půjčování

 1. O způsobu zapůjčení knihy, časopisu, případně jiného knihovního dokumentu (dále jen "publikace") rozhoduje knihovník.
 2. Výpůjční lhůta je 4 týdny, s výjimkou časopisů běžného kalendářního roku, kdy je výpůjční lhůta 2 týdny. Nežádá-li vypůjčenou publikaci jiný čtenář, může být tato lhůta prodloužena až na 90 dní.
 3. Žádá-li čtenář publikaci, která je půjčena jinému čtenáři, může využít zámluvní službu. Jakmile bude publikace vrácena, uvědomí knihovna žadatele o možnosti vyzvednutí publikace.
 4. Pokud čtenář žádá publikaci, která není v majetku knihovny může využít meziknihovní výpůjční služby. Jakmile knihovna publikaci získá, uvědomí žadatele o možnosti výpůjčky. Čtenář je povinen dodržovat výpůjční lhůtu a podmínky půjčování určené půjčující knihovnou.
 5. Čtenář nesmí vypůjčenou publikaci půjčovat jiným osobám a ručí za ně po celou dobu výpůjčky.
 6. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou publikaci v takovém stavu v jakém ji převzal.
 7. Ve vlastním zájmu si musí čtenář publikaci prohlédnout při vypůjčování a případné poškození ihned ohlásit knihovníkovi, jinak odpovídá za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení publikace.

Článek 6 - Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu a náhrada škod

 1. Pokud čtenář nevrátí publikace ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení. Jestliže čtenář nevrátí ani po upomenutí vypůjčené publikace, budou vymáhány právní cestou a zároveň budou vymáhány náklady s tím spojené.
 2. Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.
 3. Čtenář je povinen knihovně uhradit náklady na opravu jím poškozené publikace, případně uhradit škodu při zničení nebo ztrátě. O způsobu náhrady rozhoduje knihovník.
 4. Za manipulaci a vystavení náhradního čtenářského průkazu při ztrátě se účtuje manipulační poplatek.
 5. Za poškození, případně ztrátu publikací, rovněž i za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů, zvláště dle § 442, odst. 2 občanského zákoníku.

Článek 7 – Závěrečná ustanovení

 1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje knihovník.
 2. Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy: Ceník veřejné knihovny v Kateřinicích a Poučení o ochraně osobních údajů.
 3. Ruší se Knihovní řád ze dne 26. 3. 2012.
 4. Tento knihovní řád platí od 1. 6. 2019 na dobu neurčitou.

V Kateřinicích dne: 1. 6. 2019

Poučení o ochraně osobních údajů

Sledujte nás i na sociálních sítích